TVET Vietnam

TRAINED IN VIETNAM
TRAINED IN

VIETNAM

previous arrow
next arrow
PR backdrop

Trong khuôn khổ Chương trình TVET, được phối hợp tổ chức giữa GIZ và Tổng cục GDNN, truyền thông là một hợp phần quan trọng nhằm thay đổi hình ảnh giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Nhận thấy năng lực của...

Cao đẳng Kỹ nghệ II, thành phố Hồ Chí Minh, 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN TIN GDNN

Đăng ký ngay để cập nhật bản tin hàng tuần về lĩnh vực quan tâm và thị trường lao động

Đối tác

Subscribe now to keep up to date
with weekly bullentin of the TVET field and labour market