TVET Vietnam

Hợp tác doanh nghiệp

Hệ thống Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại và tương lai cho nền kinh tế đang phát triển của đất nước. Một trong những nguyên nhân là do thiếu sự tham gia của khối doanh nghiệp vào chu trình GDNN từ tư vấn chính sách, dự báo và chuẩn hóa đến tổ chức đào tạo cũng như kiểm tra và cấp chứng chỉ cho học viên.

Để giải quyết vấn đề này, chương trình hợp tác Việt-Đức “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam” đang thúc đẩy sự tham gia của khối doanh nghiệp ở cấp vĩ mô, trung mô và vi mô, vào tất cả các bước của chu trình GDNN. Chỉ có sự tham gia tích cực của khối doanh nghiệp mới đảm bảo GDNN được định hướng theo nhu cầu, thực hành và nâng cao cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

CÁCH TIẾP CẬN:

Ở cấp vĩ mô, chương trình tư vấn cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và các bên liên quan khác về khung pháp lý cho phép khối doanh nghiệp tham gia vào GDNN. Ví dụ như, xây dựng thể chế đối với hệ thống giảng viên tại doanh nghiệp cũng như cơ chế để khối doanh nghiệp tham gia vào quá trình tư vấn chính sách, dự báo và chuẩn hóa đến tổ chức đào tạo GDNN. 

Ở cấp trung mô, các hiệp hội ngành và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) được củng cố để điều phối tích cực hơn trong các hội đồng kỹ năng ngành sắp được thành lập. Ngoài ra, chương trình phối hợp với chính quyền địa phương để thiết lập các cơ chế hợp tác như hội đồng vùng và tỉnh/thành phố với sự tham gia của khối doanh nghiệp.

Ở cấp vi mô, một số cơ sở GDNN được hỗ trợ thí điểm phương pháp đào tạo phối hợp. Cơ sở GDNN cùng doanh nghiệp xây dựng hồ sơ nghề nghiệp và các chương trình đào tạo. Hoạt động đào tạo diễn ra ở cả cơ sở GDNN và doanh nghiệp. Đại diện khối doanh nghiệp cũng tham gia chấm thi. Các bài học kinh nghiệm của hoạt động thí điểm được áp dụng lại vào hệ thống để góp phần cải cách khung pháp lý. Phương thức đào tạo phối hợp được thể chế hóa thông qua việc thành lập và hoạt động của các ban cố vấn. Các ban này giống như sợi dây gắn kết giữa cơ sở GDNN tương ứng, chính quyền địa phương, người sử dụng lao động, hiệp hội ngành, VCCI và công đoàn.

KẾT QUẢ