TVET Vietnam

Quá trình xử lý dữ liệu thuộc trách nhiệm của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam

Phân tích Website

Website của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” dựa trên các dịch vụ của Mamoto, hiện là Nền tảng Phân tích trang Web nguồn mở hàng đầu trong việc phân tích việc sử dụng dữ liệu. Dữ liệu không được sử dụng vào mục đích khác, và dữ liệu sẽ không được chuyển các các bên thứ ba. Những thông tin dưới đây sẽ được lưu trữ lại cho mỗi trang bạn xem và mỗi tệp bản tải xuống:

 • Các chi tiết kỹ thuật của trình duyệt đã được sử dụng
 • Địa chỉ IP ẩn danh
 • Ngày và giờ
 • Trang đã mở/tên của tệp đã được tải xuống
 • Số lượng dữ liệu được chuyển đổi

Phiên cookies tạm thời được sử dụng mỗi lần bạn xem một trang riêng lẻ, để điều hướng được dễ dàng hơn. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ cục bộ trong bộ nhớ trình duyệt của bạn. Phiên Cookies không bao gồm bất cứ dữ liệu cá nhân nào và sẽ hết hạn vào cuối mỗi phiên.
Chúng tôi không sử dụng các phương thức như Java applets hoặc ActiveX controls vì chúng có thể theo dõi hoạt động trình duyệt của bạn.

Các trang web khác

Website này sử dụng cookies, nghĩa là các tệp nhỏ chứa các văn bản ngắn phục vụ quá trình phân tích kỹ thuật. Không sử dụng cookies – nói một cách khác, ví dụ, khi cookies bị vô hiệu hóa trên trình duyệt – toàn bộ website sẽ không sử dụng được.

Đăng ký bản tin hàng tuần

Mọi chi tiết cá nhân được thu thập như một phần của đăng ký nhận bản tin Giáo dục nghề nghiệp hàng tuần sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích gửi bản tin. Thông tin đăng ký của bạn (bao gồm địa chỉ email) sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Các chi tiết của bạn sẽ không được sử dụng cho mục đích tư vấn, quảng cáo hoặc nghiên cứu thị trường. Nếu bạn hủy đăng ký, tất cả các chi tiết cá nhân của bạn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Các đối tượng nhận được dữ liệu cá nhân

 • Dữ liệu không được chuyển cho các bên thứ ba
 • Như một nguyên tắc chung, dữ liệu sẽ không bị chuyển sang nước thứ ba.

Thời gian lưu trữ dữ liệu

 • Các dữ liệu cá nhân được xóa định kỳ khi

  • Khi các cá nhân có liên quan không đưa ra bất kỳ ủy quyền riêng biệt nào
  • Khi các nghĩa vụ và thời gian lưu trữ dữ liệu theo luật định kết thúc

Điều khoản về quyền của người sử dụng

Bạn có quyền:

 • Phản đối việc xử lý dữ liệu
 • Yêu cầu về các dữ liệu cá nhân của bạn và quá trình xử lý chúng
 • Sửa đổi dữ liệu của bạn nếu cần thiết, hoặc yêu cầu hạn chế trong quá trình xử lý hoặc xóa bỏ dữ liệu

Dữ liệu sau đó sẽ bị xóa.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi hoặc góp ý gì về website này, xin liên hệ với Cán bộ phụ trách website theo địa chỉ email huyen.vu@giz.de