TVET Vietnam

Hệ thống pháp luật và cải cách hành chính trong GDNN

Cải cách toàn diện và hiệu quả hệ thống giáo dục và đào tạo quốc gia và thiết lập một hệ thống Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) mở, linh hoạt và liên thông đã được đề xuất trong các chính sách của Đảng và chính phủ Việt Nam kể từ năm 2013

Sau khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực vào năm 2015, một hệ thống văn bản quy phạm và hướng dẫn đã được xây dựng với mục đích tạo điều kiện thiết lập một hệ thống GDNN mở, linh hoạt và liên thông và hỗ trợ các cơ sở GDNN cung cấp các dịch vụ GDNN chất lượng cao. Tuy nhiên, vẫn còn đó những thách thức như có ít chính sách được xây dựng dựa trên bằng chứng và bài học kinh nghiệm và các cơ chế thiếu linh hoạt, không cho phép hệ thống GDNN đáp ứng hiệu quả với các nhu cầu thay đổi của ngành.

CÁCH TIẾP CẬN

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam hỗ trợ chính phủ cải cách hệ thống pháp luật và hành chính nhằm đáp ứng hiệu quả với sự thay đổi của thực tế việc làm.

Chương trình tập trung hỗ trợ các vấn đề cốt lõi giúp thiết lập một hệ thống GDNN mở, linh hoạt và liên thông cho Việt Nam. Những vấn đề này bao gồm cải cách quản lý nhà nước về GDNN, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả trong GDNN, tăng cường hệ thống đảm bảo chất lượng.

Ở cấp vĩ mô, Chương trình tư vấn chính sách kết hợp nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và các bộ chủ quản ngành. Ở cấp trung mô, Chương trình xây dựng năng lực cho chính quyền địa phương trong việc tổ chức các dịch vụ GDNN định hướng theo nhu cầu. Ở cấp vi mô, Chương trình nâng cao năng lực của các giảng viên dạy nghề và cán bộ quản lý đào tạo nghề. Điều này giúp tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của học viên và của ngành công nghiệp.

Cách tiếp cận đa cấp tạo điều kiện trao đổi giữa xây dựng và thực thi chính sách. Kinh nghiệm và bài học rút ra từ các sáng kiến của chương trình được ghi chép lại và cung cấp thông tin cho quá trình xây dựng chính sách. Ngược lại, các chính sách được xây dựng với sự tư vấn của Chương trình và có xem xét kinh nghiệm quốc tế (Đức) sẽ được thí điểm tại các cơ sở GDNN đối tác.

KẾT QUẢ

Khoảng 100 cán bộ quản lý GDNN của Tổng cục GDNN

đã được tập huấn về chính sách cải cách hành chính và hợp tác quốc tế trong GDNN.

Ít nhất 63 đại diện Sở LĐTBXH và cán bộ quản lý

của 50 cơ sở GDNN đã được tập huấn về chính sách cải cách hành chính và hợp tác quốc tế trong GDNN.

Bảy tài liệu đánh giá chuyên đề

về tính liên thông, cải cách thủ tục hành chính trong GDNN và xây dựng hệ thống GDNN mở, linh hoạt và liên thông đã được biên soạn. Các tài liệu này được sử dụng để tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách.

Ý kiến tư vấn được đưa ra và lồng ghép trong các văn bản quy phạm và hướng dẫn quy định

về cơ chế tự chủ, tài chính hiệu quả cho GDNN, kết quả đầu ra và các tiêu chí của cơ sở GDNN chất lượng cao.

Hỗ trợ quá trình xây dựng chiến lược GDNN giai đoạn 2021-2030

Một loạt các hội thảo tham vấn đã được tổ chức để hỗ trợ quá trình xây dựng chiến lược GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng đề án thí điểm đào tạo nghề trình độ cao đẳng cho học sinh trung học cơ sở;

Sổ tay “các văn bản quy phạm trong GDNN

Sau khi rà soát các chính sách GDNN, một cuốn sổ tay “các văn bản quy phạm trong GDNN” đã được xuất bản và công nhận là một tài liệu tham khảo hữu ích, đặc biệt đối với các đối tác quốc tế.

Share on print
Share on email
Share on facebook