TVET Vietnam

Đảm bảo chất lượng và Báo cáo GDNN

Chiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam giai đoạn 2011-2020 xác định quản lý và đảm bảo chất lượng là một trong những giải pháp then chốt nhằm hướng tới một hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) vững mạnh hơn.

Kể từ khi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) trở thành cơ quan quản lý nhà nước duy nhất về GDNN vào năm 2017, Bộ đã củng cố khuôn khổ pháp lý về kiểm định và đảm bảo chất lượng GDNN và thúc đẩy văn hóa nâng cao chất lượng giữa các cơ sở GDNN. Đây là kết quả của những nỗ lực có chủ đích của cả cơ quan quản lý nhà nước về GDNN và các cơ sở GDNN để được tin tưởng về chất lượng GDNN và nâng cao trách nhiệm giải trình trong bối cảnh tự chủ GDNN và cạnh tranh ngày càng tăng giữa các cơ sở GDNN. Điều này cũng cho thấy chất lượng GDNN ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên.

CÁCH TIẾP CẬN

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam hỗ trợ các cơ sở GDNN và Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (VETA) tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống đảm bảo chất lượng GDNN của Việt Nam. Hoạt động tư vấn kỹ thuật hướng tới i) tăng cường đảm bảo chất lượng bên trong và bên ngoài, ii) hài hòa giữa đảm bảo chất lượng bên trong và bên ngoài, và iii) giám sát và đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng GDNN toàn quốc.

Ở cấp cơ sở GDNN, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam tư vấn kỹ thuật và nâng cao năng lực cho cán bộ để thiết lập và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Các quy trình và công cụ đảm bảo chất lượng cụ thể được xây dựng và chuyển giao cho các cán bộ GDNN. Đồng thời, dữ liệu và bằng chứng được thu thập để chia sẻ các bài học kinh nghiệm cho các nhà hoạch định chính sách.

Ở cấp quản lý nhà nước, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam góp phần xây dựng các chính sách đảm bảo chất lượng, bao gồm đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng. Chương trình cung cấp nguồn lực kỹ thuật cho Cục Kiểm định chất lượng GDNN để xây dựng năng lực đảm bảo chất lượng cho giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề. Góp ý chuyên môn kỹ thuật đã được đưa ra trong quá trình soạn thảo và thực thi các quy định về kiểm định chất lượng.

Là sản phẩm hợp tác ba bên giữa Viện nghiên cứu Đào tạo nghề liên bang (BIBB), Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam (NIVT) và Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, Báo cáo GDNN Việt Nam đóng vai trò như bài tập và công cụ để tăng cường giám sát hệ thống GDNN. Báo cáo cung cấp thông tin, số liệu thống kê và bằng chứng cho những người ra quyết định trong quá trình hoạch định chính sách và do đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tổng thể của GDNN.

KẾT QUẢ

Những kết quả tích cực từ hoạt động hợp tác giữa Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam và các đối tác địa phương trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và báo cáo GDNN bao gồm:

Báo cáo GDNN Việt Nam

được đề cử là thực hành tốt nhất trong cộng đồng GDNN ASEAN. Báo cáo GDNN hàng năm đã được xuất bản và có thể truy cập rộng rãi kể từ năm 2011.

Quan hệ hợp tác giữa BIBB và NIVT

giúp không ngừng nâng cao năng lực của các nhà nghiên cứu GDNN Việt Nam, và có nhiều hoạt động nghiên cứu chung để tăng cường hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng nói chung và xây dựng chiến lược GDNN Việt Nam giai đoạn 2021-2030 nói riêng.

Các công cụ đảm bảo chất lượng

đã được xây dựng và chuyển giao cho các cơ sở GDNN, ví dụ như khảo sát doanh nghiệp, nghiên cứu lần vết và các công cụ quản lý xưởng thực hành

Các tiêu chuẩn và tiêu chí kiểm định

được xây dựng để đánh giá và tăng cường hợp tác của khối doanh nghiệp vào GDNN

Các hoạt động nâng cao năng lực

đã được tổ chức cho các cán bộ đảm bảo chất lượng cốt lõi kết hợp với Chương trình Hợp tác khu vực về Cải cách đào tạo nhân sự ngành dạy nghề (RECOTVET) ở ASEAN

Nâng cao năng lực cho các kiểm định viên GDNN,

những người có vai trò cần thiết trong hệ thống công nhận, đặc biệt là kể từ khi các cơ quan kiểm định GDNN độc lập đầu tiên được thành lập vào năm 2019.

Share on print
Share on email

Factsheet

TIN TỨC LIÊN QUAN

SỰ KIỆN LIÊN QUAN

ẤN PHẨM LIÊN QUAN

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP MÔ ĐUN TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP