Send article Khóa đào tạo thực hành tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II Thành phồ Hồ Chí Minh (HVCT) nhằm cải thiện việc bố trí xưởng thực hành và quản lý nhà kho

Người gửi

Receiver

Terms of use*

I assure you that the data I entered are correct. I know that the e-mail's receiver wants to receive my e-mail. I take full responsibility, if the e-mail is unwanted by the receiver. I agree that time and e-mail addresses are logged by the website admin.