TVET Vietnam

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT HÀNH LANG PHÁP LÝ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM