TVET Vietnam

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI VIỆT NAM