TVET Vietnam

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TỪ XA VÀ TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN THEO THÔNG TƯ 33/2018/TT-BLĐTBXH