TVET Vietnam

Hội thảo TCDN-GIZ: Hướng tới thành lập Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề ở Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án Tư vấn Hệ thống Đào tạo nghề Việt Nam, một dự án hợp phần thuộc Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, hội thảo về Đề cương hướng tới thành lập Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề đã được tổ chức ngày 2 tháng 3 năm 2011.

Tầm quan trọng và mục đích

Tiến sĩ Horst Sommer, Giám đốc Chương trình, Điều phối viên Lĩnh vực trọng tâm Đào tạo nghề đã có bài phát biểu chào mừng và đề cập, hội thảo có ý nghĩa đi đến thống nhất về cách hiểu về sứ mệnh, vai trò và các chức năng cơ bản của Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề, một thành phần quan trọng của Hệ thống Đào tạo nghề Việt Nam trong tương lai, như đề ra trong chiến lược Đào tạo nghề.

Hội thảo được tổ chức với sự tham gia đóng góp của các cán bộ và chuyên gia cấp cao trong nước và quốc tế, từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Dạy nghề (TCDN), tổ chức GIZ, AFD (Pháp), và đặc biệt, lãnh đạo cùng đại diện 2 cơ sở đào tạo nghề tiềm năng dự kiến được xây dựng trở thành Trung tâm Chất lượng cao, là trường CĐN LILAMA2, Đồng Nai và trường CĐN Cơ khí Nông nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Tổng cục trưởng TCDN đã nhấn mạnh rằng hội thảo có tầm quan trọng đặc biệt ở chủ đề cũng như thời điểm tổ chức của nó. Giải thích về điều này, ông cho biết nhằm triển khai thực hiện các chính sách và chiến lược của Đảng và Nhà nước về lực lượng lao động chất lượng cao và đào tạo nghề, việc thành lập mạng lưới các Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề trên toàn quốc là cần thiết và cấp thiết. Hội thảo sẽ là dịp để trao đổi về khái niệm “Trung tâm Chất lượng cao”, một bước quan trọng đầu tiên giúp xác định ra hướng đi và định hướng các trao đổi, bàn bạc tiếp theo tiến tới triển khai thực hiện sau này.

Nội dung và trọng tâm thảo luận của hội thảo

Cùng với “Dự thảo Hướng dẫn Cách tiếp cận về Thành lập Trung tâm Chất lượng cao về Đào tạo nghề” đã được TCDN và tổ chức GIZ cùng xây dựng và gửi đến các đại biểu nghiên cứu trước, tại hội thảo, chuyên gia tư vấn GIZ đã có bài trình bày toàn diện và chi tiết, trong đó làm rõ và nhấn mạnh các vấn đề khoa học về cách tiếp cận cũng như đề xuất các chức năng của các Trung tâm Chất lượng cao này. Các đại biểu và chuyên gia đã đánh giá rất cao về bài thuyết trình này ở sự toàn diện, rõ ràng, mạch lạc, tính sát với thực tiễn và quá trình nghiên cứu nghiêm túc của chuyên gia GIZ. Các đại biểu đã tham gia thảo luận và đóng góp rất tích cực, đặc biệt, quan tâm đến và đưa ra các vấn đề như các lĩnh vực chuyên sâu của Trung tâm Chất lượng cao là gì, thế nào là chuẩn quốc tế của Trung tâm Chất lượng cao, vai trò các chủ thể, cũng như các nguy cơ tiềm ẩn đối với quá trình triển khai thực hiện thành lập các Trung tâm Chất lượng cao. Đây là những vấn đề căn bản và mang tính khoa học cao mà trong khuôn khổ hội thảo, chưa có điều kiện trao đổi thấu đáo từng vấn đề một. Tuy vậy, các vấn đề đặt ra, những đóng góp ý tưởng là rất quan trọng trước hết giúp đặt nền móng cho một cách hiểu thống nhất, và rõ ràng giúp cho quá trình tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Hướng dẫn.

Kế hoạch tiếp theo

Với kết quả thảo luận và trao đổi nhiệt tình của các đại biểu, nhiều ý tưởng đã được chia sẻ và ghi lại phục vụ cho quá trình nghiên cứu tiếp theo. Hội thảo cũng thống nhất tiếp theo sẽ tổ chức một cuộc làm việc chuyên sâu hơn với các chuyên gia cấp cao về các vấn đề căn bản, cập nhật và tiếp tục hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn Cách tiếp cận.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook