TVET Vietnam

Sơ đồ hóa các bên liên quan và đánh giá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo