TVET Vietnam

Cẩm nang “Gắn kết cơ sở Giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp”