TVET Vietnam

Báo cáo nghiên cứu: Hệ thống GDNN do ngành dẫn dắt và mô hình Hội đồng Kỹ năng ngành