TVET Vietnam

Thỏa thuận Hợp tác giữa Cục Kiểm định Chất lượng Dạy nghề/ Tổng Cục Dạy nghề (TCDN) và tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) về Lồng ghép các Công cụ Quản lý Chất lượng vào Hệ thống Đảm bảo Chất lượng của TCDN Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015 – Hôm nay, Cục kiểm định chất lượng dạy nghề (VVTAA) thuộc Tổng cục Dạy nghề (TCDN)/Bộ LĐTBXH và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã ký kết một thỏa thuận hợp tác về lồng ghép các công cụ quản lý chất lượng đã được phát triển và triển khai trong khuôn khổ hợp tác Việt Đức “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” vào Hệ thống Đảm bảo Chất lượng cho các cơ sở đào tạo nghề tại Việt Nam. 3 công cụ quản lý chất lượng (khảo sát doanh nghiệp, nghiên cứu lần vết và quản lý xưởng thực hành) sẽ được triển khai thí điểm tại 8 cơ sở đào tạo nghề được lựa chọn trước khi áp dụng các công cụ này trên diện rộng tại các cơ sở đào tạo nghề trong hệ thống đào tạo nghề của Việt Nam.

Tại hội thảo khởi động diễn ra ở Hà Nội, 3 công cụ nêu trên đã được trình bày và kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác đã được thảo luận và thống nhất với đại diện lãnh đạo của các cơ sở đào tạo nghề được lựa chọn tham gia. VVTAA và GIZ sẽ cùng điều phối hoạt động tư vấn và xây dựng năng lực cho lãnh đạo và các cán bộ triển khai ở các cơ sở đào tạo nghề được lựa chọn về việc sử dụng hiệu quả các công cụ này. Sẽ có các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về triển khai công cụ, phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu lần vết, khảo sát doanh nghiệp và triển khai quản lý xưởng thực hành hiệu quả. Các chuyến công tác tư vấn tại chỗ cho các cán bộ thực hiện trong giai đoạn triển khai và hội thảo tổng kết đánh giá thực hiện sẽ cung cấp các kết quả sử dụng các công cụ cũng như các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Sau khi thí điểm 3 công cụ quản lý chất lượng tại cơ sở đào tạo nghề được lựa chọn, 3 công cụ này sẽ được lồng ghép vào Hệ thống Đảm bảo Chất lượng của TCDN và được áp dụng trong các cơ sở đào tạo nghề ở Việt Nam. Kết quả triển khai các công cụ này hỗ trợ TCDN điều hành hệ thống đào tạo nghề ở Việt Nam dựa trên các min chứng và định hướng kết quả. Ngoài ra, Hệ thống Đảm bảo Chất lượng sẽ cung cấp phản hồi có hệ thống cho các cơ sở đào tạo nghề về chất lượng đào tạo và sẽ chỉ ra các cơ hội nâng cao chất lượng theo yêu cầu của nền kinh tế/doanh nghiệp.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook