TVET Vietnam

Lễ ký kết về việc hợp tác trong phát triển năng lực cho lĩnh vực nước thải

Hôm nay, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA), Chương trình Quản lý Nước thải (WMP) do Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) và Bộ Xây dựng Việt Nam (MOC), chương trình Đổi mới Đào tạo Nghề tại Việt Nam (TVET) – Hợp phần Đào tạo Dạy nghề cho lĩnh vực Nước thải” do Tổng Cục Dạy Nghề (GDVT) – Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã hội (MOLISA) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) thực hiện tại Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HVCT) và dự án Hợp tác Đức – Việt về Tăng cường Năng lực Ngành Nước Việt Nam (DEVIWAS) do Hiệp hội Hợp tác ngành Nước Đức (GWP) thực hiện, cùng nhau ký kết về việc hợp tác trong phát triển năng lực cho lĩnh vực nước thải.

Chính phủ Đức thông qua Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển (BMZ) hiện đang hỗ trợ và hợp tác với VWSA trong ba chương trình dưới đây nhằm “Tập hợp, đoàn kết và khuyến khích hội viên, nâng cao kiến thức, trao đổi thông tin khoa học, công nghệ, quản lý, kinh tế, góp phần phát triển không ngừng ngành cấp thoát nước Việt Nam”.

Dựa trên nguyên tắc cùng có lợi, các chương trình nói trên sẽ cùng hợp tác để đạt được những kết quả dự kiến như sau:

• Các khóa đào tạo/tăng cường năng lực trong lĩnh lực nước thải đáp ứng nhu cầu.

• VWSA là một tổ chức hoạt động hiệu quả, cung cấp dịch vụ đào tạo về lĩnh vực nước thải và là đối tác tin cậy tăng cường năng lực cho các công ty.

• Các khóa đào tạo nâng cao về quản lý, kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực nước thải do các dự án và VWSA cung cấp trong khuôn khổ bản thỏa thuận này cung cấp được hài hòa, tránh sự trùng lặp hay sử dụng nguồn ngân sách không hiệu quả.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook