TVET Vietnam

Hợp tác với khối doanh nghiệp là yếu tố then chốt của đào tạo nghề hướng cầu tại Việt Nam

Hợp tác với khối doanh nghiệp là yếu tố then chốt của Đào tạo nghề dựa trên nhu cầu tại Việt Nam. Hướng tới mục tiêu này Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”, do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) ủy nhiệm cho Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ thực hiện, cùng với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (DVET), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (MoLISA) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký kết một Biên bản ghi nhớ vào ngày 24/4/2018 tại Hà Nội về hợp tác với khối doanh nghiệp, tập trung vào ba lĩnh vực chính: 1. Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và triển khai các hoạt động Đào tạo nghề (trong đó có việc phát triển tiêu chuẩn nghề và chương trình đào tạo, đào tạo nghề tại doanh nghiệp, tham gia vào quá trình đánh giá và cấp chứng chỉ); 2. Xanh hóa Đào tạo nghề và 3. Cải thiện hình ảnh của Đào tạo nghề tại Việt Nam.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh “Đóng góp của khối doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và tay nghề là rất quan trọng để tăng cường năng lực canh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Biên bản Ghi nhớ cũng đề cập đến những hoạt động cụ thể sẽ được triển khai vào năm 2018, bao gồm: tập huấn cho cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp và thành lập Hội đồng nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Mỗi hội đồng gồm đại diện giáo viên, học viên và doanh nghiệp.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook