TVET Vietnam

Học tập kinh nghiệm Đào tạo nghề tại CHLB Đức

Chuyến tham quan học tập cho Lãnh đạo các Cơ sở Đào tạo nghề đối tác Dự án PVT 2008

06 – 16/11/2012

Trong chuyến tham quan học tập, Hiệu trưởng và Quản lý xưởng thực hành của 5 Trường Đào tạo nghề (đối tác của “Chương trình đào tạo nghề 2008”) có dịp tìm hiểu kinh nghiệm thực tế về hợp tác đào tạo giữa Cơ sở Đào tạo nghề và Doanh nghiệp tại Đức. Thông qua trao đổi với các học viên học nghề và đội ngũ Lãnh đạo Trường nghề tại Đức, những người tham gia hiểu rõ hơn về các yêu cầu cần thiết đối với đội ngũ Quản lý, công tác tổ chức đào tạo và Xưởng thực hành nhằm đảm bảo Đào tạo nghề theo định hướng nhu cầu và đạt chất lượng.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook