TVET Vietnam

Giới thiệu: Thuật ngữ Giáo dục nghề nghiệp

Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là lĩnh vực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trong công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách và hoạt động GDNN, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và yêu cầu về nhân lực chất lượng cao của đất nước đòi hỏi cần có sự thống nhất về các thuật ngữ và khái niệm áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Do tính chất phức hợp và sự đổi mới không ngừng trong lĩnh vực này, cần thường xuyên rà soát và cập nhật các thuật ngữ để phản ảnh sự thay đổi của hệ thống, chính sách, các chuẩn mực, quy trình và chương trình GDNN.


Thuật ngữ Giáo dục nghề nghiệp do Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp chọn lọc biên soạn với sự hỗ trợ của Chương trình hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp thực hiện với sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức (BMZ) và sự tư vấn của Viện Giáo dục và đào tạo nghề Cộng hòa Liên bang Đức (BIBB).

Thuật ngữ Giáo dục nghề nghiệp được trình bày dưới dạng song ngữ Việt-Anh và có thể được tải về tại: https://www.tvet-vietnam.org//en/article/1557.glossary-of-vet-terminology.html

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook