TVET Vietnam

Đánh giá ngoài tại năm cơ sở đào tạo nghề phục vụ thí điểm dự thảo tiêu chí Trường nghề chất lượng cao và Trung tâm xuất sắc về một nghề/lĩnh vực nghề

“Quy trình xây dựng và thí điểm bộ tiêu chí, tiêu chuẩn và các chỉ số cho Trường nghề chất lượng cao và Trung tâm xuất sắc do Cục kiểm định/Tổng Cục Dạy nghề, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) – Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp thực hiện rất khoa học và mang tính ứng dụng cao.”- Ông Đỗ Thanh Vân, chuyên gia kiểm định, người có hơn 10 năm làm công tác kiểm định chất lượng dạy nghề nhận xét.

Tiếp theo giai đoạn tự đánh giá dựa trên bộ tiêu chí dự thảo do 5 cơ sở đào tạo nghề (Trường  cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Trường cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang, Trường Kỹ nghệ II, Trường cao đẳng nghề Cơ giới Thủy lợi Đồng Nai) thực hiện vào tháng 12 năm 2016, 15 kiểm định viên độc lập – những người đã được đào tạo cách thức thực hiện đánh giá ngoài theo bộ tiêu chí dự thảo vào tháng 1 năm 2017, đã triển khai đợt đánh giá ngoài tại 5 cơ sở đào tạo nghề từ ngày 21/2/2017 đến ngày 3/3/2017. Đợt đánh giá ngoài này nhằm (i) kiểm tra lại kết quả tự đánh giá của trường và thu thập thêm minh chứng (ii) xem xét tính khả thi tại thực địa của từng tiêu chí, tiêu chuẩn và chỉ số. Mỗi đoàn đánh giá (gồm 3 thành viên) giành 3 ngày để làm việc tại một trường. Đoàn đánh giá đã nghiên cứu hồ sơ minh chứng do trường cung cấp, khảo sát cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện đảm bảo chất lượng học tập tại trường. Ngoài ra, đoàn đánh giá còn phỏng vấn lãnh đạo các phòng, khoa của trường; phỏng vấn doanh nghiệp mà nhà trường có hợp tác; phỏng vấn học viên tốt nghiệp từ nhà trường. Sau chuyến đi đánh giá ngoài, mỗi đoàn đánh giá sẽ gửi Cục Kiểm định/TCDN và GIZ một báo cáo kết quả đánh giá ngoài và một báo cáo góp ý cho bộ tiêu chí. Dựa trên kết quả giai đoạn thí điểm, bộ tiêu chí, tiêu chuẩn và các chỉ số giành cho Trường nghề chất lượng cao và Trung tâm xuất sắc về một nghề/lĩnh vực nghề sẽ được hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền của Việt Nam để phê duyệt và ban hành.

Đoàn đánh giá ngoài khảo sát và đánh giá hệ thống xưởng thực hành 3 cấp độ (xưởng thực hành 3 cấp độ là một trong những chỉ số của Trường nghề chất lượng cao và Trung tâm xuất sắc về một nghề/lĩnh vực nghề) tại Trường cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2. Cách tiếp cận xưởng 3 cấp độ được thiết kế nhằm xóa khoảng cách giữa đào tạo các kỹ năng chung và áp dụng thực tế đảm bảo đào tạo nghề xát với môi trường làm việc. Xưởng thực hành cấp độ 1 nhằm cung cấp cơ sở các kỹ năng chung cho một lĩnh vực nghề rộng. Xưởng thực hành cấp độ 2 nhằm cung cấp các kỹ năng thực hành riêng biệt lên quan đến nghề. Xưởng thực hành cấp độ 3 nhằm cung cấp các kỹ năng làm việc của các công việc cụ thể trong môi trường làm việc thực tế hoặc mô phỏng theo thực tế.

 

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook