TVET Vietnam

Tài liệu hướng dẫn dành cho các cơ sở đào tạo nghề Việt Nam: Xây dựng quan hệ đối tác hiệu quả với doanh nghiệp trong đào tạo nghề