TVET Vietnam

Cán bộ Truyền thông/Sự kiện

Chương trình TVET-GIZ tuyển dụng 01 CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG/SỰ KIỆN

⏰ Thời gian: 8 tháng (bắt đầu từ 1/10/2021)

? Địa điểm: Hà Nội

⏳ Hạn nộp đơn: 25/8/2021