Đội ngũ giáo viên Dạy nghề

Đội ngũ giáo viên dạy nghề (giáo viên và hướng dẫn viên thực hành) nhiệt huyết, có năng lực được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong việc đạt được các mục tiêu nâng cao chất lượng và tính hướng cầu của Đào tạo nghề ở Việt Nam, các nước khác trong và ngoài khu vực ASEAN. Theo đó, công tác xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực thường xuyên được đưa vào các chiến lược Đào tạo nghề như một mục tiêu chiến lược và biện pháp đòn bảy chính (“giải pháp đột phá”).

Giá trị tham chiếu để xây dựng đội ngũ giáo viên và hướng dẫn viên thực hành nghề là các yêu cầu nghề tương ứng như đã quy định cụ thể trong từng Tiêu chuẩn nghề đối với giáo viên và hướng dẫn viên thực hành nghề. Việc phân tích các yêu cầu nghề cho thấy sự khác biệt rõ nét giữa giáo viên, hướng dẫn viên thực hành nghề với các giáo viên khác. Các giáo viên, hướng dẫn viên thực hành nghề này đòi hỏi phải có hồ sơ năng lực rất khắt khe; trong đó bao gồm các kỹ năng thực hành chỉ tận tay chuyên sâu và lý thuyết nghề cần thiết để thực hiện nghề mà họ dạy hay hướng dẫn. Ngoài ra, cần phải có năng lực sư phạm chung và yêu cầu nghề cụ thể trong lý luận dạy học và phương pháp dạy & học.

Xây dựng đội ngũ giáo viên và hướng dẫn viên thực hành nghề có năng lực cần tính đến số giáo viên dạy nghề cần có (số lượng) cũng như hồ sơ năng lực và trình độ (chất lượng) cần thiết. Ngoài ra, các chứng nhận chính thức cần thiết để giảng dạy/ hướng dẫn học viên tham gia vào các chương trình Đào tạo nghề ở các trình độ Đào tạo nghề khác nhau cũng là một vấn đề rất quan trọng. Các phương pháp xây dựng đội ngũ giáo viên dạy nghề có năng lực một mặt cần chú trọng vào đội ngũ giáo viên hiện có thông qua các biện pháp nâng cao và phát triển (đào tạo tại chức), mặt khác cần có các giải pháp hiệu quả cho công tác đào tạo lần đầu hay đào tạo trước khi hành nghề đối với đội ngũ giáo viên dạy nghề.