Tiêu chuẩn nghề

Tiêu chuẩn nghề là chủ đề cốt lõi của hội nghị do nó đóng vai trò đặc biệt quan trọng là căn cứ tham chiếu chính đối với tổ chức Đào tạo nghề chất lượng hướng cầu cũng như trình độ Đào tạo nghề được chấp nhận và có thể so sánh được – đặc biệt trong bối cảnh hội nhập ASEAN và lưu chuyển lao động.

Các mục tiêu chính của Đào tạo nghề bao gồm đào tạo lực lượng lao động có năng lực và tính thích ứng cho các khu vực kinh tế, đồng thời mang lại cho học viên tốt nghiệp trình độ Đào tạo nghề có thể tuyển dụng được để có thể tìm được những công việc được trả lương xứng đáng – trong bối cảnh luân chuyển lao động như hiện nay khi việc giáo dục và đào tạo không nhất thiết phải diễn ra trong nước. Về mặt này, Tiêu chuẩn nghề đóng vai trò trung tâm thông qua xác định các đặc điểm điển hình của một nghề đứng trên quan điểm thực hiện nghề này trong môi trường làm việc dưới các điều kiện làm việc thực tế điển hình. Khái niệm này bao gồm các nhiệm vụ và công việc chính, công cụ và thiết bị điển hình được sử dụng để thực hiện cũng như những kỹ năng, kiến thức nghề chính và thái độ làm việc cần thiết. Do vậy, Tiêu chuẩn nghề là các giá trị tham chiếu chính định rõ đầu ra và chất lượng đầu ra mà Đào tạo nghề hướng tới nhằm đào tạo nên những con người có đủ khả năng đáp ứng những nhu cầu nghề cụ thể. Trên cơ sở đó, Tiêu chuẩn nghề là xuất phát điểm để xây dựng các chương trình Đào tạo nghề hướng cầu, đồng thời là đích đến của công tác tổ chức Đào tạo nghề với vai trò tham chiếu để đánh giá và chứng nhận.

Trái ngược với Tiêu chuẩn nghề là tiêu chuẩn đầu ra, tiêu chuẩn tổ chức Đào tạo nghề - như tiêu chuẩn đối với đội ngũ giáo viên dạy nghề, cơ sở vật chất dạy học nghề… - chú trọng đến đầu vào và chất lượng của quá trình tổ chức Đào tạo nghề. Các tiêu chuẩn này có thể được phân loại là các tiêu chuẩn thứ cấp hoặc phái sinh do tham chiếu tổng thể cho công tác tổ chức Đào tạo nghề là chất lượng đầu ra như xác định trong Tiêu chuẩn nghề.