Giới thiệu

Hợp tác Phát triển Việt – Đức về Đào tạo nghề

“Được Đào tạo tại Việt Nam” đồng nghĩa với đào tạo nghề chuẩn mực và theo định hướng nhu cầu tại Việt Nam.

Mục tiêu của hợp tác phát triển song phương giữa Việt Nam và CHLB Đức trong lĩnh vực Đào tạo nghề nhằm tăng cường lực lượng lao động qua đào tạo và có chất lượng phục vụ các ngành công nghiệp của đất nước.

Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang (BMZ) hỗ trợ các nỗ lực đổi mới của Chính phủ Việt Nam ở cả cấp chính sách và cấp cơ sở. Các chuyên gia Việt Nam và Đức phối hợp chặt chẽ với nhau để xây dựng và triển khai các chiến lược, các điều kiện thiết yếu nhằm thực hiện tốt việc việc đào tạo nghề theo định hướng nhu cầu. Hướng tới đột phá chất Đào tạo nghề, các hoạt động tư vấn và nâng cao năng lực được thực hiện với sự phối hợp với các doanh nghiệp, như xây dựng các mô hình hợp tác đào tạo hiệu quả và nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên.

Các cơ sở đào tạo nghề được hỗ trợ thực hiện các phương thức nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Hai hợp phần liên kết với nhau là Hợp tác Kỹ thuật và Hợp tác Tài chính cùng tập trung vào các nghề ở những lĩnh vực năng động của nền kinh tế. Chương trình hỗ trợ tập trung vào việc nâng cao năng lực mà qua đó giáo viên và hướng dẫn viên dạy nghề có thể đạt được các năng lực cần thiết để thực hiện đào tạo định hướng thực hành. Bên cạnh đó, cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý cho lãnh đạo các cơ sở đào tạo về tổ chức đào tạo có hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp và hiện đại hóa thiết bị đào tạo. Các cơ sở đào tạo đối tác được lựa chọn từ nhiều vùng miền trên  toàn quốc nhằm nhân rộng các mô hình thành công ở những khu vực khác nhau./.

https://www.facebook.com/TVET.VN