Giới thiệu

  • “Mỗi giáo viên và sinh viên của trường là một thành viên tích cực phòng chống bạo lực tình dục trong trường học và ở cộng đồng"

    Ngày 12.12.2019, hơn 300 sinh viên và 30 giáo viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh đã tham gia vào sự kiện “Phòng chống bạo lực tình dục tại trường học và nơi làm việc” tại trường.
  • Giới thiệu

    Hợp tác Phát triển Việt – Đức về Đào tạo nghề
    “Được Đào tạo tại Việt Nam” đồng nghĩa với đào tạo nghề chuẩn mực và theo định hướng nhu cầu tại Việt Nam.
    Mục tiêu của hợp tác phát triển song phương giữa Việt Nam và CHLB Đức trong lĩnh vực Đào tạo nghề nhằm tăng cường lực lượng lao động qua đào tạo và có chất lượng phục vụ các ngành công nghiệp của đất nước ...