Tài chính cho Đào tạo nghề

Nói chung, tài chính bền vững cho Đào tạo nghề là một yếu tố quan trọng để thực hiện chức năng của các hệ thống Đào tạo nghề. Đặc biệt là mối quan hệ trực tiếp giữa việc đảm bảo nguồn lực tài chính đầy đủ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề có năng lực, cơ sở vật chất học nghề… và chất lượng đầu ra được kỳ vọng để thực hiện Đào tạo nghề theo các Tiêu chuẩn nghề. Việc nâng cao chất lượng đầu ra thường hàm ý là việc tăng thêm các yêu cầu về tài chính. Ở Việt Nam và nhiều nước ASEAN khác, việc tăng thêm các yêu cầu về tài chính cũng xuất phát từ công tác mở rộng hệ thống Đào tạo nghề do gia tăng dân số và nhu cầu đang tăng lên về nhân lực có chất lượng.

Trước bối cảnh gia tăng cạnh tranh đối với những nguồn lực tài chính công có hạn cũng như các yêu cầu tài chính cho việc mở rộng số lượng và nâng cao chất lượng Đào tạo nghề theo nhu cầu khiến việc đảm bảo tài chính bền vững cho Đào tạo nghề trở thành một thách thức chính và là vấn đề then chốt của các nỗ lực phát triển Đào tạo nghề. Về mặt này, việc giải quyết các yêu cầu tài chính đối với Đào tạo nghề hướng cầu là một vấn đề rất quan trọng. Nó bao gồm thông tin về chi phí thực tế, các nguồn phát sinh chi phí chính và các chi phí giới hạn theo tính khả thi. Một vấn đề quan trọng khác đó là huy động các nguồn tài trợ bổ sung cho tài chính công, tập trung chủ yếu vào các khoản đóng góp của các doanh nghiệp và các học viên (từ cha mẹ) với vai trò là các bên tham gia và những người hưởng lợi. Vấn đề cốt yếu thứ ba đó là quản lý và phân bổ nguồn vốn, tập trung vào tính minh bạch, trách nhiệm giải trình cũng như hiệu suất và hiệu quả của nguồn vốn thông qua cơ chế phân bổ dựa trên sự thực hiện.

Đường link đến nghiên cứu về cấp tài chính cho đào tạo nghề.