Hợp tác với doanh nghiệp

   

Những thách thức liên quan đến việc đạt được các mục tiêu đầy tham vọng về phát triển và đổi mới Đào tạo nghề không thể (tiếp tục) được giải quyết thành công chỉ bởi nhà nước. Do đó, sự tham gia tích cực của các bên liên quan khác trong Đào tạo nghề, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp là hết sức quan trọng và ngày càng được quan tâm.

Hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp – bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các cơ quan đại diện của các cá nhân và doanh nghiệp đó – có xét đến nhiều lĩnh vực và có nhiều tác động tích cực. Do Tiêu chuẩn nghề đóng vai trò quan trọng là yêu cầu đầu ra (chất lượng) cho tổ chức Đào tạo nghề từ phương diện người sử dụng lao động, nên việc xây dựng Tiêu chuẩn nghề là một lĩnh vực quan trọng trong đó sự tham gia của các doanh nghiệp với vai trò dẫn dắt là rất cần thiết. Một lĩnh vực hợp tác quan trọng khác là cung cấp Đào tạo nghề dựa trên các phương thức phối hợp tổ chức. Theo phương thức này, các hợp phần của chương trình Đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo các kỹ năng thực hành, được thực hiện tại doanh nghiệp. Lý tưởng nhất là tổ chức chương trình đó dưới dạng học tại nơi làm việc kết hợp với học trong quá trình làm việc. Lợi ích của phương pháp này là làm tăng tính hướng cầu, tăng hiệu quả chi phí (do các khoản đầu tư vào xưởng thực hành tại các cơ sở Đào tạo nghề và các chi phí vận hành liên quan được giảm thiểu) giúp học viên làm quen với môi trường làm việc thực tế và kết nối họ với những người sử dụng lao động tiềm năng. Các lĩnh vực hợp tác khác bao gồm sự tham gia của các khu vực kinh tế vào xây dựng đội ngũ giáo viên dạy nghề.

Vấn đề then chốt đối với việc thực hiện chức năng hợp tác định hướng kết quả là làm thế nào để cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia vào Đào tạo nghề. Các phương pháp được chứng minh là thành công về mặt này tập trung vào hợp tác bình đẳng cũng như thuyết phục trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Nó cũng bao gồm sự tham gia hợp lý của các doanh nghiệp trong xây dựng chiến lược và chính sách Đào tạo nghề.

Links

Xem thông tin thêm về Hợp tác với doanh nghiệp trên thư viện điện tử tại đây.