Lĩnh vực đào tạo

Trong khuôn khổ Chương trình Đổi mới Đào tạo Nghề (TVET) ở Việt Nam ở cấp độ cơ sở, các cơ sở đào tạo nghề đối tác được hỗ trợ những lĩnh vực nghề chính là:

Trong mỗi lĩnh vực nghề, các hoạt động ưu tiên của chương trình bao gồm

  • Xây dựng và chỉnh sửa các mô-đun đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động và các tiêu chuẩn đi kèm.
  • Cung cấp các tài liệu giảng dạy và học tập. (Thư viện điện tử)
  • Xây dựng năng lực (đào tạo) cho cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý. (Tin tức)
  • Tăng cường quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp. (Thông tin bổ sung)