Kỹ thuật viên cơ khí công nghiệp

Khu vực việc làm

Kỹ thuật viên cơ khí công nghiệp chế tạo, bảo trì và giám sát các hệ thống kỹ thuật. Họ tham gia vào việc thiết lập, lắp ráp và vận hành nhà máy sản xuất. Họ làm việc chủ yếu trọng bộ phận bảo trì, xây lắp máy và xây dựng nhà máy, công nghệ sản xuất và xây lắp các thiết bị chính xác.

Kỹ năng nghề

Kỹ thuật viên cơ khí công nghiệp

 • thực hiện công việc một cách độc lập phù hợp với các thông số kỹ thuật có liên quan và các quy định an toàn, phối hợp công việc của họ với bộ phận khác trong chuỗi quy trình và làm việc như là một phần của đội sản xuất,
 • thiết lập khu vực làm việc,
 • tổ chức và kiểm tra quy trình sản xuất và chế tạo,
 • trao đổi thông tin với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài một cách phù hợp với từng tình huống,
 • kiểm tra và lưu hồ sơ công việc bảo trì và lắp ráp, có tính đến các hệ thống quản lý chất lượng của công ty,
 • chế các bộ phận kết cấu và thiết bị lắp ráp nhỏ và lắp ráp chúng để sản xuất các hệ thống kỹ thuật,
 • xác định lỗi trong các hệ thống kỹ thuật, cùng với nguyên nhân của chúng, và ghi chép lại/lưu hồ sơ
 • đại tu các hệ thống kỹ thuật,
 • trang bị thêm cho máy và hệ thống,
 • thực hiện công việc bảo trì và kiểm tra,
 • lựa chọn quy trình và thiết bị kiểm tra,
 • Chuyển giao hệ thống kỹ thuật và các sản phẩm cho khách hàng, và giới thiệu cách vận hành nhà máy,
 • đảm bảo rằng các hệ thống kỹ thuật hoạt động chính xác,
 • giám sát và bổ sung các bộ phận điều khiển điện,
 • quan sát quy trình kinh doanh và áp dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng trong lĩnh vực sử dụng.

Source: bibb.de