Kỹ thuật viên điện và điện tử công nghiệp

Một trong những ngành có tiềm năng tăng trưởng và việc làm tại Việt Nam là Kỹ thuật Điện tử/Điện tử. Do đó, việc cải thiện hoạt động đào tạo nghề và giáo dục kỹ thuật cho các nghề liên quan trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử/Điện tử là một phần quan trọng trong các hoạt động của chương trình.

  • Kỹ thuật viên lắp đặt điện

    Kỹ thuật viên lắp đặt điện tham gia việc lắp ráp và lắp đặt các hệ thống cung cấp, kiểm soát, tín hiệu và chiếu sáng điện. Công việc của họ liên quan đến việc kiểm tra và bảo trì các hệ thống và thiết bị này.
  • Kỹ thuật viên điện tử

    Kỹ thuật viên điện tử tham gia xây lắp, thiết lập, bảo dưỡng nhà máy điện trong các lĩnh vực năng lượng, xây dựng, hạ tầng, tự động hóa, công nghệ thông tin và truyền thông.