TVET Vietnam

Mô hình thành công tại Việt Nam: Đào tạo hợp tác Kỹ thuật viên Thoát nước và Xử lý nước thải