TVET Vietnam

Đánh giá giữa kỳ Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam: Từ bài học thành công tới Đột phá chất lượng đào tạo nghề và Xanh hóa đào tạo nghề

Hà Nội, 05.05.2014

Tại hội thảo báo cáo kết quả đánh giá giữa kỳ được tổ chức ngày 5.5.2014, Chương trình hợp tác Việt – Đức Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam (Chương trình TVET) khuyến nghị tập trung vào đột phá chất lượng đào tạo nghề, hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, xanh hóa đào tạo nghề hướng tới hội nhập khu vực ASEAN.

Hội thảo trên, do Tổng cục Dạy nghề và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ phối hợp tổ chức là bước tổng kết kết quả đợt đánh giá và đưa ra khuyến nghị trọng tâm triển khai cho 3 năm tiếp theo, từ tháng 10/2014 – tháng 9/2017. Đợt đánh giá do các chuyên gia Đức gồm chuyên gia tư vấn độc lập, chuyên gia tổ chức GIZ văn phòng trung ương, văn phòng TVET tại Hà Nội và các chuyên gia Tổng cục Dạy nghề thực hiện trên cơ sở phối hợp với Hiệp hội Dạy nghề và nghề Công tác xã hội Việt Nam VVTA, Viện Nghiên cứu khoa học Dạy nghề NIVT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, và các cơ quan hợp tác khác.

Đợt đánh giá đã khẳng định Chương trình TVET được cả hai bên Việt Nam và Đức đánh giá cao, vì những kết quả và tác động đáng ghi nhận, và đặc biệt ở phương thức thực hiện hiệu quả như cách tiếp cận linh hoạt cả cấp vĩ mô và trung mô đáp ứng kịp thời nhu cầu tham vấn, ưu tiên và duy trì việc nâng cao năng lực nhân sự cho đội ngũ cán bộ TDCN, Viện NCKHDN, đặc biệt đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên môn, cách tiếp cận dựa vào tiêu chí và xây dựng đề án phát triển cơ sở tổng thể. Tai hội thảo, những kết quả này được các chuyên gia, đại biểu nhất trí ghi nhận.

Tiếp theo, các khuyến nghị về lĩnh vực hoạt động (Fields of Action) mà giai đoạn tiếp theo của Chương trình TVET nên tập trung sau khi các chuyên gia trình bày, giải thích cũng nhận được nhiều ý kiến bổ sung tích cực của các đại biểu. Đặc biệt, việc tập trung hỗ trợ triển khai mô hình đào tạo nghề xanh, như một cách tiếp cận về hỗ trợ phát triển bền vững và hội nhập khu vực ASEAN được các đại biểu đặc biệt đồng tình. Theo đó, các vấn đề như sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, việc nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên dạy nghề đạt chuẩn là những vấn đề cần ưu tiên ở cả khía cạnh xây dựng mô hình và tư vấn chính sách.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook